UNCOVERMUSIC APS – PRIVATLIVSPOLITIK

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af UNCOVER A/S (samlet betegnet ”UNCOVER”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle kunder hos os.

Senest opdateret: 17. Maj 2018


1. Om UNCOVER

UNCOVER er en platform, der gør det lettere at skabe kontakt mellem artister og koncertarrangører i form af virksomheder, privatpersoner, skoler, festivaler, spillesteder og andre, der ønsker at booke en artist til en koncert.


Som led i driften af platformen, indsamlet og behandler UNCOVER dine personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. UNCOVER er dataansvarlig i forhold til behandlingen af dine personoplysninger til disse formål.


Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

UNCOVER A/S
Frejasvej 23
230 Åbyhøj
Telefon: 77 77 11 11
E-mail: support@uncovermusic.dk


2. Datasikkerhed er vigtig for os
For os er ansvarlig håndtering af personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos UNCOVER, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af vores virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, men generelt vil det være oplysninger vedrørende brugeradministration samt oplysninger vedrørende vores rettigheder og forpligtelser.
Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at UNCOVER vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med din brug af UNCOVER.
UNCOVER indsamler følgende kategorier af personoplysninger:

Når du besøger vores hjemmeside:
Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). Derudover anvender hjemmesiden cookies, som du kan læse mere om i vores cookiepolitik [link].

Når du benytter vores tjeneste:
Oplysninger, som du giver os, når du udfylder en formular eller registrerer dig online via hjemmesiden, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), betalingsoplysninger, købshistorik, oplysninger du afgiver i forbindelse med eventuel verifikationsproces, samt oplysninger du afgiver os, hvis du eventuelt er i kontakt med vores kundeservice.

Oplysninger du og andre giver til os:
Du og andre personer har mulighed for at gemme indhold, såsom tekst, anmeldelser, kommentarer, fotos, lyd, video eller andre materialer og information på UNCOVERs platform. Dette indhold vil være tilgængeligt for medlemmer af UNCOVERs platform. Hvis andre personer end dig selv kan identificeres på video- eller billedmateriale, må du kun offentliggøre materiale, såfremt disse personer har afgivet et informeret samtykke til offentliggørelsen. Du skal fjerne materialet omgående, hvis en person trækker samtykket tilbage. Hvis en person har offentliggjort video- eller billedmateriale af dig, kan du til enhver tid gøre dine rettigheder over for UNCOVER gældende, hvilket du kan læse mere om nedenfor under punkt 9.

5. Brug af dine personoplysninger
UNCOVER behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger eller modtagere, typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde. UNCOVER behandler kun dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med din brug af platformen (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser), nødvendigt i henhold til gældende ret eller hvor vi har en legitim interesse heri.

Kundeadministration
: Oplysningerne bruges til at give dig adgang til vores website, identificere dig som bruger og vise dig det indhold, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev.

Overholdelse af gældende love og regler
: Overholdelse af love og regler, som UNCOVER er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, herunder de til enhver tid gældende regler om bogføring.


Sikkerhed og optimering af indhold: Vi opbevarer oplysninger til at optimere vores services og indhold, dvs. indsamling af statistik. Nogle informationer indsamles også med henblik på at opretholde sikkerheden på vores hjemmeside, eksempelvis registrering af afviste loginforsøg.
UNCOVER bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger er opdaterede.


6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger
UNCOVER behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med UNCOVER (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), (2) hensynet til vores legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), og (3) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som UNCOVER er pålagt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine persondata af hensyn til tredjemands legitime interesser, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

UNCOVER behandler ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, bortset fra CPR-numre.

UNCOVER behandler i visse tilfælde dit CPR-nummer, hvis du har oplyst dette til os. Dette gør vi med henblik på udbetaling af B-honorarer, som vi har en retlig forpligtelse til at indberette til SKAT efter skattekontrolloven (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1).

7. Deling af personoplysningerne
UNCOVER kan videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning, fx til brug for administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, mv. Derudover vil UNCOVER dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder – primært SKAT – i det omfang lovgivningen kræver det.


UNCOVER forsøger at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.


UNCOVER videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

UNCOVER overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.


8. Dataintegritet og -sikkerhed
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder for bogføring.
Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.


9. Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende:
• Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af.
• Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
• Du kan anmode om berigtigelse, begrænsning eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.
• Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende.
• Du kan trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på e-mail info@uncovermusic.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Opdateringer
UNCOVER evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.