Handelsbetingelser for UNCOVER.dk

UNCOVER APS – VILKÅR OG BETINGELSER

Læs venligst disse vilkår og betingelser grundigt, da de indeholder vigtig information om dine juridiske rettigheder og forpligtelser. Ved at få adgang til eller bruge Uncover ApS’ platforme accepterer du at overholde og være bundet af disse vilkår og betingelser.

Senest opdateret 13. marts 2024 (version 1.5)


1. Generelt

1.1 Disse vilkår og betingelser ("Betingelserne") udgør en juridisk bindende aftale mellem Uncover ApS ("Uncover", "vi", "os" eller "vores"), der giver dig adgang til at bruge tjenesterne på Uncover website platformene (”Platform”, "Platformen", ”Platformene” eller ”Uncover”). Uncover leverer tjenester til dig baseret på disse Betingelser. Vores øvrige politikker, herunder vores privatlivspolitik, er ligeledes gældende for din anvendelse af Platformene.


1.2 Læs disse Betingelser omhyggeligt, inden du begynder at bruge Platformene. Disse Betingelser fortæller hvem vi er, hvordan vores ydelser leveres, hvordan du og vi kan ændre eller afslutte eller opsige denne aftale, hvad du skal gøre, hvis der er et problem og andre vigtige oplysninger.


1.3 Klik på knappen, der er markeret med "Jeg accepterer" nederst i disse Betingelser, hvis du accepterer dem. Hvis du ikke accepterer disse Betingelser, vil du ikke kunne bruge Platformene.2. Om Uncover og Platformene

2.1 Platformene er leveret af Uncover ApS, der er et anpartsselskab, stiftet og registreret efter dansk ret med CVR nr. 39 46 42 41 og med hjemsted på adressen Frejasvej 23, 8230 Åbyhøj.


2.2 Vi kan kontaktes på e-mail på mail@uncover.com. Hvis vi har behov for at kontakte dig, vil vi gøre det via telefon eller ved at skrive til dig på den e-mailadresse eller postadresse, du har oplyst til os.


2.3 Navnet på den nuværende Platform er ”UNCOVER.dk”, der er udviklet og leveret af Uncover ApS. Uncover.dk er en Platform, der gør det lettere at skabe kontakt mellem artister og arrangører i form af virksomheder, privatpersoner, skoler, festivaler, spillesteder og andre, der ønsker at booke en artist til et event (hver en sådan booking benævnes herefter ”Kontrakt”). Det er hensigten, at UNCOVER.dk vil oprette yderligere platforme svarende til UNCOVER.dk, men som er møntet på andre genrer indenfor underholdningsbranchen (”Fremtidige Platforme”). Når du bliver Medlem af UNCOVER.dk tilmelder du dig Uncover-paraplyplatformen, og får således også adgang til at blive Medlem af de Fremtidige Platforme. Betingelserne finder dermed anvendelse på de Fremtidige Platforme med de fornødne tilpasninger.


2.4 Uncover ApS er ikke part i nogen Kontrakter, der bliver indgået ved at bruge Platformene.3. Brug af Platformene

3.1 Du skal være mindst 18 år gammel og kunne indgå juridisk bindende kontrakter for at registrere en profil (en "Profil") som bruger/medlem af Platformene (et "Medlem"). Ved at bruge Platformene, blive Medlem og oprette en Profil garanterer du, at du er 18 år eller mere og gyldigt kan indgå en Kontrakt.


3.2 Uncover kan gøre adgang til visse dele af Platformene eller bestemte områder eller funktioner på Platformene betinget af særlige krav, som f.eks.:

- Gennemførsel af en verifikationsproces,

- Opfyldelse af specifikke kvalitetskriterier såsom eks. bookings- eller annulleringshistorik.


3.3 Uncover påtager sig intet ansvar for det enkelte Medlems identitet. Uanset ovenstående kan vi for gennemsigtighed og til forebyggelse af svig og i henhold til gældende lovgivning, anmode et Medlem om at forevise regeringsidentifikation eller anden information eller foretage yderligere checks med henblik på at verificere identiteten på et Medlem.4. Oprettelse af en Profil

4.1 Du er ikke forpligtet til at oprette og registrere en Profil for at bruge Platformene. Dele af Platformene, herunder indgåelse af Kontrakter, er dog alene tilgængeligt for Medlemmer, der har oprettet en Profil.


4.2 Hvis du opretter og registrerer en Profil for en virksomhed, et selskab eller en anden juridisk enhed, garanterer du, at du har beføjelse til juridisk at binde denne enhed og give os alle de tilladelser og licenser, der er fastsat i disse Betingelser.


4.3 Du kan oprette en Profil ved hjælp af en e-mailadresse og registrering af en adgangskode. Du skal angive nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger under registreringsprocessen og holde din Profil opdateret til enhver tid.


4.4 Du må ikke registrere mere end én (1) Profil, medmindre Uncover specifikt giver tilladelse hertil. Du må ikke tildele eller på anden måde overføre din Profil til en anden person eller juridisk enhed.


4.5 Du er ansvarlig for at sikre fortroligheden og sikkerheden af dine Profiloplysninger og må ikke videregive dine legitimationsoplysninger til nogen tredjepart. Du skal straks underrette Uncover, hvis du ved eller har grund til at mistænke, at dine legitimationsoplysninger er gået tabt, stjålet, er fejlagtige eller på anden måde kompromitteret, eller i tilfælde af en faktisk eller mistænkt uautoriseret brug af din Profil. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der gennemføres via din Profil, medmindre sådanne aktiviteter ikke er godkendt af dig, og du ikke har ageret uagtsomt (ved f.eks. ikke at have rapporteret om uautoriseret brug eller tab af dine legitimationsoplysninger som beskrevet oven for i denne bestemmelse).5. Indhold

5.1 Uncover giver Medlemmerne adgang til at (i) oprette, uploade, overføre, sende, modtage og gemme indhold, såsom tekst, anbefalinger, kommentarer, fotos, lyd, video eller andre materialer og information på eller via Platformene ("Medlemsindhold"); og (ii) adgang til at se Medlemsindhold og ethvert indhold, som Uncover selv stiller til rådighed på eller via Platformene.


5.2 Du er eneansvarlig for alt Medlemsindhold, som du stiller til rådighed på eller via Platformene og dermed ansvarlig for, at ethvert sådant Medlemsindhold ikke krænker en tredjeparts rettigheder eller love og regler i en relevant jurisdiktion.


5.3 Du må ikke poste, uploade, offentliggøre, indsende eller overføre noget Medlemsindhold, som: (i) er ulovligt, falskt eller vildledende (ii) fremmer diskrimination, racisme, had, chikane eller skade mod en person eller gruppe (iii) er voldeligt eller truer eller fremmer voldelige handlinger iv) fremmer ulovlige eller skadelige aktiviteter eller stoffer eller (v) overtræder disse Betingelser eller privatlivspolitikken. Generelt skal du sikre dig, at du i din brug af Platformene agerer ansvarligt og inden for Platformenes formål. Uncover forbeholder sig ret til at fjerne og/eller slette ethvert Medlemsindhold, som ikke overholder disse vilkår eller privatlivspolitikken.


5.4 Ved at oprette, uploade, overføre, sende, modtage, lagre eller på anden vis gøre Medlemsindhold tilgængeligt på eller via Platformene, giver du Uncover en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, uigenkaldelig og overdragelig licens til Medlemsindholdet, som Uncover må bruge, lagre, kopiere og eller anvende som nødvendigt med henblik på Uncovers fremme af Platformene, herunder retten til at gribe ind og forhindre overtrædelser.


5.5 Hvis du mener, at noget indhold på Platformene krænker dine rettigheder eller en tredjepart eller på nogen anden måde er i strid med disse Betingelser, bedes du straks underrette os herom.6. Betalinger til Uncover og udbetalinger til artister

6.1 Der er ikke noget gebyr for oprettelse og registrering af en Profil eller brug af Platformene udelukkende til sociale og netværksmæssige formål.

6.2 Uncover opkræver et servicegebyr på 5% (4%+moms), når der indgås en kontrakt, hvor initiativtageren til kontrakten er artisten via platformens værktøjer.

6.3 Uncover opkræver et servicegebyr på 10% (8%+moms), når der indgås en kontrakt, hvor initiativtageren til kontrakten er arrangøren enten via webshoppen eller et opslag.


6.4 Uncover forbeholder sig dog retten til at pålægge brugere af Platformene et oprettelsesgebyr og/eller et månedligt gebyr for brug af Platformene. Et sådant oprettelses- eller månedligt gebyr vil blive varslet til brugere af Platformene med minimum 60 dages varsel.


6.5 Det aktuelle servicegebyr til Uncover vil fremgå af vores hjemmeside [Om Priser]. Se venligst her for yderligere information om vores servicegebyr.


6.6 Uncover forbeholder sig ret til at ændre servicegebyrer til enhver tid. Eventuelle servicegebyrændringer vil blive varslet på vores hjemmeside minimum 60 dage inden, at de træder i kraft.


6.7 Uncover opkræver som udgangspunkt betaling for en optræden inkl. servicegebyr forud for det aktuelle event. Uncover tilbageholder alle pengene og udbetaler artistens del efter det aktuelle event er afviklet. Opkrævningen fra Uncover er inkl. moms, og Uncover indberetter udbetalingen af artistens del til SKAT. Såfremt artisten har oprettet sig med et cvr.nr, vil der ske udbetaling til dette cvr.nr. Uncover indberetter også i dette tilfælde udbetalingen til SKAT.


6.8 Såfremt et event aflyses, og dette ikke beror på artistens forhold, men derimod på forhold hos arrangøren, udbetaler Uncover artistens del senest 7 dage efter, at eventdatoen er overskredet, og servicegebyret tilbagebetales ikke til arrangøren.


6.9 En arrangør kan godkendes til fakturabetaling af Uncover. I så fald kan det i forbindelse med indgåelse af en Kontrakt skriftligt aftales, at der sker betaling ved, at Uncover udsteder en faktura til arrangøren til betaling dagen før det aktuelle event skal finde sted. I disse situationer opkræver Uncover ligeledes et servicegebyr overfor arrangøren for det aktuelle event. Uncover fraskriver sig ethvert ansvar for arrangørens betalingsvilje og betalingsevne i forbindelse med kontrakter godkendt med fakturabetaling som betalingsform, og artisten kan således ikke gøre noget krav gældende overfor Uncover.7. Bookinger og Kontrakter

7.1 Hvert Medlem afgør efter eget skøn, om en Kontrakt skal indgås. Ved aftalens indgåelse indgår de relevante parter i den pågældende Kontrakt ("de Kontraherende Medlemmer") en juridisk bindende aftale. Kontrakten anses for indgået, når begge Kontraherende Medlemmer har accepteret og godkendt Kontrakten. Når der indgås en Kontrakt, er de Kontraherende Medlemmer selv ansvarlige for de oplysninger, der gives via Platformene med henblik på Kontrakten, og nøjagtigheden af sådanne oplysninger.


7.2 De Kontraherende Medlemmer er eneansvarlige ift. at aftale pris, overholdelse af gældende regler samt andre relevante vilkår i Kontrakten. Skatte- og momsmæssige konsekvenser af en Kontrakt er uden betydning for Uncover.


7.3 De Kontraherende Medlemmer er videre eneansvarlige ift. krav vedrørende opfyldelse af Kontrakten, herunder eventuelle forsikringer. Eventuelle tvister mellem de Kontraherende Medlemmer bør behandles i overensstemmelse med betingelserne i den pågældende Kontrakt, og Uncover vil som tredjepart og alene formidler af kontakten som udgangspunkt ikke forholde sig til en sådan tvist.


7.4 Aftale om indgåelse af en Kontrakt indgås således direkte mellem de Kontraherende Parter som er de direkte og egentlige aftaleparter. Uncover formidler alene kontakten og faciliterer betalingen, jf. dog pkt. 6.6. Uncover er ikke medvirkende til eller del af selve aftaleindgåelsen mellem de Kontraherende Parter og påtager sig følgelig intet ansvar for Kontraktens indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med et event eller manglende betaling, jf. herunder pkt. 6.5 og 6.6. De Kontraherende Parter er ansvarlig for aftalens opfyldelse og hæfter direkte over for hinanden for samtlige forhold vedrørende en Kontrakt.


7.5 Der gøres særligt opmærksom på, at ifølge lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12, er der ingen fortrydelsesret i relation til ydelser, som skal leveres på en specifik dag eller i en bestemt periode. Dette omfatter rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder, fx koncerter, teaterforestillinger og sportsarrangementer. Dette betyder, at er der indgået en Kontrakt gælder der som udgangspunkt ikke fortrydelsesret medmindre de Kontraherende Parter aftaler andet.8. Betalingssystem

8.1 Alle betalinger mellem Uncover og dets Medlemmer, og fra et Medlem til et andet, foretages via fakturabetaling eller et online betalingssystem tilknyttet Platformene, jf. dog pkt. 6.6. For at kunne foretage betalinger via Platformene skal du derfor acceptere eventuelle gældende vilkår og betingelser som betalingssystemets udbyder kræver.9. Anbefalinger og kommentarer

9.1 I det omfang Medlemmerne er i stand til at efterlade en anbefaling eller en kommentar om et andet Medlem, finder dette afsnit anvendelse. Alle anbefalinger eller kommentarer afspejler det enkelte Medlems mening og afspejler ikke nødvendigvis Uncovers holdning. Anbefalinger eller kommentarer er ikke verificeret af Uncover og kan være forkerte eller vildledende. Efter anmodning fra et Medlem kan Uncover slette enhver anbefaling eller kommentar som angivet i punkt 5.3, hvis dette vurderes berettiget.


9.2 Anbefalinger eller kommentarer skal være retfærdige, sandfærdige og faktiske og må ikke indeholde stødende eller ærekrænkende sprog og skal under alle omstændigheder være i overensstemmelse med disse Betingelser. Medlemmer må ikke manipulere anbefalinger og kommentarer på nogen måde, som f.eks. ved at instruere en tredjepart til at skrive en positiv eller negativ anbefaling eller kommentar om et andet Medlem.10. Opsigelse

10.1 Disse Betingelser gælder mellem dig og Uncover fra tidspunktet for oprettelsen og registreringen af din Profil. Du kan opsige denne aftale ved at lukke din Profil.


10.2 Uncover kan uden varsel opsige denne aftale og lukke din Profil, hvis (i) du væsentligt har overtrådt dine forpligtelser i henhold til disse Betingelser (ii) du har overtrådt gældende love, regler eller en tredjeparts rettigheder eller (iii) Uncover finder, at en sådan handling er nødvendig for at beskytte eventuelle Medlemmer, tredjeparter eller Uncovers sikkerhed eller ejendom (f.eks. i tilfælde af svigagtig adfærd fra et Medlem). I tilfælde af ikke-væsentlige overtrædelser vil du blive underrettet om en påtænkt foranstaltning som en mulig løsning på problemet.


10.3 Uden at begrænse vores rettigheder, der er specificeret ovenfor, kan Uncover opsige denne aftale til enhver tid for eksempel i forbindelse med nedlukning af Platformene ved at give dig tredive (30) dages varsel via e-mail til din registrerede e-mailadresse.


10.4 Når aftalen er opsagt, har du ikke ret til at genoprette din Profil eller noget af dit Medlemsindhold. Hvis din adgang til eller brug af Platformene er begrænset, eller din Profil er blevet suspenderet, eller denne aftale er opsagt af os, kan du ikke registrere en ny Profil eller få adgang til og bruge Platformene gennem en Profil hos et andet Medlem.11. Ændringer

11.1 Uncover kan efter eget skøn ændre disse Betingelser. Du vil blive underrettet om ændringerne senest to (2) måneder før ændringerne træder i kraft. Hvis du beslutter dig for ikke at acceptere ændringerne i Betingelserne, skal du opsige din aftale med os ved at lukke din Profil, før ændringerne træder i kraft.12. Ansvar og skadesløsholdelse

12.1 Når du bruger Platformene gør du det frivilligt og på egen risiko. Platformene leveres "som den/de er", uden nogen form for garanti, udtrykkelig eller underforstået.


12.2 Uncover garanterer på ingen måde Platformenes tilgængelighed til enhver tid, da Platformene kan lukkes på grund af planlagte vedligeholdelses- eller tekniske problemer.


12.3 En Kontrakt og den oplevelse/betaling, som en Kontrakt giver adgang til, leveres af de Kontraherende Parter. De Kontraherende Parter er de egentlige aftaleparter og dermed ansvarlig for Kontraktens opfyldelse og samtlige forhold i forbindelse hermed. Uncover indgår ikke i et aftaleforhold med de Kontraherende Parter og er følgelig ikke forpligtet til at udbetale erstatning for tab, herunder under følgende omstændigheder:

- Manglende betaling i forbindelse med en Kontrakt

- Rekonstruktion, konkurs/lukning, aflysning af arrangement/ydelse som Kontrakten gav adgang til, mv.


12.4 Du accepterer at friholde Uncover og dets medarbejdere imod eventuelle krav, tab og omkostninger, der skyldes eller på nogen måde er forbundet med (i) dit brud på disse Betingelser eller vores privatlivspolitik, (ii) din forkerte brug af Platformene, (iii) din interaktion med ethvert Medlem, herunder uden begrænsning for eventuelle skader eller tab af enhver art, der opstår i forbindelse med eller som følge af sådan interaktion eller brug, eller (iv) din overtrædelse af love, forskrifter eller tredjemandsrettigheder.13. Immaterielle rettigheder

13.1 Uncover varemærket samt alle figurative og ikke-figurative mærker og mere generelt alle andre varemærker, illustrationer, billeder og logoer (herefter ”Varemærker”), der findes på Platformene, uanset om de er registreret eller ej, er og forbliver Uncovers eksklusive ejendom. Brug af sådanne Varemærker, helt eller delvis, uanset årsag, er strengt forbudt.


13.2 Noget af materialet på Platformene kan være underlagt tredjeparters intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, herunder patenter, knowhow, varemærker, ophavsret, brugsrettigheder, databehandlings-rettigheder mv. Der gives ikke nogen ret eller licens hertil, undtagen retten til at bruge Platformene. Uncover påtager sig intet ansvar i tilfælde af krav om krænkelse af sådanne rettigheder, uanset hvorledes de opstår.


13.3 Indholdet på Platformene, der tilhører tredjemand og er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret medfører, at enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retsligt af Uncover og/eller ophavsmanden. Der gælder ingen rettigheder til kommercielt brug, salg, videresalg, eksemplar fremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Det enkelte Medlem forstår og anerkender, at rettighedshaver til indholdet kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser - direkte overfor et andet Medlem.14. Lovvalg og værneting

14.1 Disse Betingelser og enhver brug af Platformene er underlagt dansk ret.


14.2 Eventuelle tvister skal forsøges løst i mindelighed og i det tilfælde dette ikke lader sig gøre, skal tvisten indbringes for et passende klageorgan, jf. pkt. 15 eller de almindelige danske domstole ved Retten i Aarhus som hjemsted.15. Oplysning om klagemuligheder

15.1 En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.